De vragen die u stelde

Kunt u dit uniform determineren?

Vraag:

 

Herkent u het uniform op bijgaande foto? De foto is gemaakt tussen 1885 en 1895 in Nederlands Indie. Volgens overlevering zou hij vanaf 1875 gediend hebben als luitenant bij de schutterij in Batavia. De afgebeelde man is van Duitse adel (freiherr) en heeft voordat hij naar Indie ging gediend in het leger van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk dat in Mexico orde op zaken moest stellen, hetgeen een fiasco werd.

 

Antwoord:

Het uniform dat Edmund hier aan heeft is de zogenaamde witte jas toetoep. Toetoep betekent hooggesloten. Deze tuniek volgde de witte atilla op die in 1908 werd afgeschaft. De foto is dus niet gemaakt in de periode 1885-1895, maar vanaf 1908. Zeg maar zo rond de Eerste Wereldoorlog. De rang is die van onderofficier, waarschijnlijk een sergeant eerste klas ook wel Europees sergeant genoemd. Deze uniformen werden in de tijd bij feesten, op de kazerne en in vrije uren veelvuldig door onderofficieren en officieren gedragen. Voor 1908 mochten onderofficieren niet in een witte atilla lopen, dit was alleen aan officieren voorbehouden. De witte atilla werd in 1894 ingevoerd.

Edmund Gedult von Langenfeldt en Barbara Swensen met kinderen

 

Reacties

6 gedachtes over “Kunt u dit uniform determineren?

 1. Ik heb besloten het nederlands militair museum per direct te sluiten, het is voor mij bijzonder bedroevend om te zien wat er met de collectie uit de aan mij nooit toebedeelde nalatenschappen is gebeurd. Ik prober al jaren aangifte te doen van diefstal van erfenissen door mijn familie. Daarnaast de diefstal van de titels mij aangeboden door Prins Bernhard, o.a. van Oranje Friesland, van Mecklenburg Schwerin (Prins Hendrik), van Amsberg, van Pruissen. Mijn zogenaamde familie “Velmans”, voornamelijk uit limburg heeft op basis van gestolen medische uitslagen doen besluiten dat ik als bastaard geen rechten heb op de erfenis van mijn oma, de oma waarmee ik opgegroeid ben, oma Velmans Wassen, Venlo… Het verbaasde mij te warden geweerd op haar begrafenis, en begrafenismis. Ik mocht niet zichtbaar aanwezig zijn omdat ik een bastaard zou wezen. Daarnaast verbaasde het mij op een later tijdstip dat er twee namen op de grafsteen stonden, naast velmans wassen stond er ook Velmans Huissen, vermoedelijk de Hausser, erfgenaam van: Heinrich Himmler (SS Reichstandarte Adolf Hitler) De familie Velmans heeft samen met mijn gezusters stelselmatig mijn erfenis doen afbreken, bedrijven zijn total geruineerd op basis van de beslissingen genomen door financieel wonder Jan Velmans uit Baarlo, daarnaast is het voor mij bijzonder teleurstellend nu te moeten constateren dat naast de erfenis van mijn oma waarmee ik opgroeide ik volgens hun ook geen rechten heb op de erfenissen van mijn natuurlijke ouders. Mij is tot op heden nooit ter oren gekomen wie zij daadwerkelijk zijn. Mijn zus heeft met haar man Steward McFarlane in Africa fraude gepleegd met o.a. bankpassen op naam van de Bourbon-Parma, daarnaast kreeg ik enige tijd geleden het verwijt nooit bij het graf te zijn geweest van mijn daadwerkelijke oma: Zita de Bourbon-Parma. Na lang nadenken heb ik het ernstige vermoeden dat de thans mijn huisgenoot wezende Martijn Hofs te (Kraakpand) Hoevelaken (de oude postbode van mijn ouders) mijn erfenis(sen) met mijn zusters heeft geclaimed. Martijn Hofs, alias: M Emmelkamp, Emmelaar, Ebbeling, van Mil… vermoedelijk zichzelf ook noemende Henk Pasman danwel van Hohenzollern. Overigens is er aan mijn vaders kant voor mij ook de nodige onduidelijkheid omtrend mijn erfenis, ik moest van mijn zuster Juliette McFarlane Pasman de door haar gestelde eisen accepteren, het afstand doen nemen van de erfenis, ik heb dit met klem geweigerd. Naar mijn idee is het van Mackensen’s zoon, van Panwitz die de werkelijke vader is van mijn vader, HJD Pasman geboren te Zutphen. MacKensen is de Erfgenaam van Wilhelm II van Mecklenburg de Keizer van Duitsland. Ik ben daarnaast benaderd geweest in het verleden door anderen die mij een erfdeel wooden doen toekomen, te weten: de Glazenappe “Koning van Limburg” van Hulshof Roelsema “de Soldaat van Oranje” de gebroeders Bentinck van Buuren (Kasteel Amerongen) de Baron van Voorst tot Voorst (Kasteel Voirde) … niet zeker over de naam: Jan Jansema uit Friesland “US Cavalry” … daarnaast werd ik aangesproken door Katherina van Buuren, de Zus van de gebroeders Bentinck, omtrend een Ouder van mij… het was mij zeer onwaarschijnlijk, misschien door foute informatie in een eerder stadium toegestopt.. danwel mijn moeder is Katherina van Buuren beter bekend als: Sylvia Crystel… danwel: Beatrix van Armgard Hildegard een geode vriendin van haar. Ik heb geruime tijd geleden een DNA erfelijkhiedstest gedaan in het Canisius Ziekenhuis te Nijmegen, Dhr Jos van der Stappen,tijdens de bloedafname werdt al duidelijk geconstateerd dat ik het zou zijn, de verpleegster zij: 100% positief, dit is hem, geen twijfel mogelijk. haha, daarna heeft zij mij ten huwelijk gevraagd, wat ik spijtig genoeg weigerde. Ik heb absoluut geen duidelijkheid over mijn natuurlijke ouders, danwel de nalatenschappen van de familie die mij aangenomen heeft als kind… van mijn moeders kant: Velmans, Venlo… aan mijn vaders kant: Pasman, Varseveld. In het verleden had ik in de zomer altijd een “verjaardagsfeest” te Du Moulin in Soesterberg, tot 1978… de Schietpartij, klaarblijkelijk een aanslag op mijn leven, bij mij bekend als destijds in opdracht doen organiseren door: van Rumsfeld, uitgevoerd door een person uit India??? mij absoluut niet zeker. Bijzonder spijtig genoeg, het was een drama, is het verkeerde kind destijds vermoord… ik stond bij de achteringang te wachten op een teken om binnen te komen, mijn broertje Georg (van Preuben) was mij zojuist voorbijgekomen toen er een schot klonk, vervolgens zag ik door een spleet in de geopende deur het levenloze lichaam van een jongetje. Het was naar mjns inziens de bedoeling geweest dat ik mee zou gaan naar Liechtenstein, danwel Rodesié, dat besluit werdt terug genomen. Ik werdt verwissels met een ander kind, de ouders hadden spijtig genoeg doen besluiten dat het ebter zou zijn dat hun zoon mee zou gaan, de precieze redenen zijn onedrgeschikt. … Op de Bernhard Kazerne te Amersfoort werdt ik aangesproken door: R.J. Nix de oud regimentscommandant van Boreel, ik ken de vader van de heer Nix uit het verleden, hij bezoch mij meestal in het zwembad te Leusden. R.J. Nix sprak mij aan over een `contarct` door mij te zijn gesloten met: Sander van Mil, Mariesja Smid en Thijs Trompert, kunstemakers uit Amersfoort. Hierover ontstonden woorden, ten eerste hab ik geen contract doen sluiten, Sander heeft mij ooit een total idioot contract voorgelegd, zo idioot dat ik weigerde te tekenen, hij verklaarde dan geruineerd te zijn door mijn egoisme… de hufter… Na het voorleggen aan mij van het illigale contract wou ik een kopie contarct zodat ik gerechtelijke stappen doen kon nemen, een kopie werdt mij door Sander van Mil geweigerd, ik had er zijns inziens geen recht op… 24 uur inzage werdt mij ook geweigerd, ik werdt door Sander van Mil 5 minute gegund om onmiddelijk te tekenen hetgeen ik resoluut weigerde. Bovendien was er maar 1 exemplaar… ik wou een kopie ter inzage, gaf het advies dat als het zo belangrijk zou zijn een notaris aan te stellen, daarnaast wou ik een kopie om de rechtsgeldigheid te doen controleren vanwege clausules als: Hierbij verklaar ik afstand te doen van mijn stemrecht en het toestemming te doen geven aan de heer van Mil om hem ten alle tijden toestemming te geven mijn beeltenis te kunnen (ge/mis)bruiken… aangezien ik toen al geruime tijd ruzie danwel woorden had met Sander van Mil uit Amersfoort heb ik het geweigerd, Hij heeft vervolgens het contract ondertekend met mijn naam, maar zo idioot, hij heeft het mij getoond… Henk Pasman, aan elkaar geschreven iets dat ik nooit doe, mede vanwege de zogenaamde aan en afzetpunten die bij blokletters nou eenmaal meer worden toegepast… een controlepunt voor handtekeningencontrole’s…Na dit voorval heb ik mij gemeld bij de Politie te Amersfoort om Aangifte te doen, ehtgeen werdt geweigerd vanwege het niet hebben van bewijsstukken. Ik kreeg immers geen kopie contract, daarnaast is een contract een onderlinge overeenkomst tussen ten minste twee partijen en dient door twee partijen te zijn ondertekend. Ik vind het bijzonder bedroevend dat het heerschapje mij jarenlang op vele manieren door het slijk haalt, mij aftekend tegenover derden als een crimineel, voor mij total onbevoegd de beslissing neemt dat ik nou eenmaal beter kunstemaker kan worden,, en in mijn naam (wat hem helemaal niet teogestaan is) verre gaande investeringen te doen, danwel uitgaven… De beslissingen ben ik het total niet mee eens, ik ben er echt kwaad over… Bij mij reizen de laatste tijd termen naar boven zoals: eerwraak. Te weten dat als het recht op rechtspraak in deze mij is ontnomen ik gedwongen ben mij te doen gelden over zijn verre gaande fraude. ofwel het doen aanwenden van de daartoe door mij toegeeigende middelen, eventueele cekstraf accepterende zoals gebruikelijk met eerwraak, het is immers mijn vergelding voor mijn eer, de eer van mijn titels, mijn afkomst, mijn sociale verplichtingen, mijn aubliages… Ik weiger mij resoluut het te doen accepteren omdat dat nu eenmaal beter zou zijn. In mijn ogen is het gezelschap de term totale hufters toe te schrijven… Daarnaast ben ik verbolgen van het feit dat mijn zus: J Pasman uit Amsterdam zich op enig moment heeft doen besluiten de erfenis van mijn “natuurlijke ouders” te doen aannemen, zij noemt zich thans: J van Schaumberg-Lipppe… daarnaast het feit dat zij mijn titels heeft weggegeven aan haar schoonouders, zij vind het heel gewoon.. zij noemt zich de firstborn, daarmede doelende op de rechten van de oudste zoon zoals gebruikelijk in vroegere tijden… haar man, Steward McFarlane (Micheal McFerrence) “het beest van Srebrenica, van de 5 van Srebrenica” door mij vaak gekscheren genoemd: de vijf en het geheim van Srebrenica, naar de boekenreeks… en mijn zuster hebbent een groot gedeelte van mijn titels uitgedeeld, danwel weg gegeven, of als prijs ingesteld… o.a. bij tv programma’s als the Count of Monte Cristo, mijn titel… Compte de Monte Cristo… Daarnaast de grootmeester van Malta, the Duke of Edingburg, of Halifax, of Wales, de Anglo-Saxxon, de Pompour roy de soleis du printemps,di Arabia, de Montgomery del Alamein, de Orange (de Boucheron), de Madrille, de Andalusia, de Torquemada de Seville de Toledo enz… enz… enz.. de meesten van de titels zijn aan haar schoonfamilie weg gegeven, voor mij onacceptabel, mede omdat steward “de padvinder” in mijn ogen in 1992 verschrikkelijke dingen heeft doen plaatsvinden in Srebrenica… en het doen weg geven van mijn titel: Grootmeester van Malta aan Stewards vader, beter bekend als: the Tasmanian devil (van Indonesié) en The Horn of Africa, gezocht international voor: Crime against humanity… Daarnaast het steunen op vele manieren van organisaties (terroristen) als: de AWB Africaner Weerstands Beweging, het Kommandokorps, Lichtend Pad, de Farc…. o.a door total illigale wapenleveranties, vermoedelijk betaald met drugs… en et door haar vertelde het presenteren van mijn duitse titels, danwel doen weg geven, aan onder andere Eugene le Blanche… Leider van de AWB.. titels als: dem herr der svchwarze sonne, dem hirt der schatten, dem herr der finsternis… de Himmler… dem Schwarzen Adler… byzonder bedroevend…. en total onterecht, het zijn mijn natuurlijke ouders…
  Daarnaast het weg geven van avn alles en nog wat aan de door haar zo geliefde krakersgemeenschappen… o.a. Ruigoord… overigens door mij niet gehaat… en de zogenoemde wraak voor de krakersrellen omtrend het huwelijk van mogelijk mijn moeder, Beatrix van Armgard van Hildegard.. beter bekend als: de Koningin Moeder. Alles in mijn erfenis is total geruineerd… kapotgemaakt.. belegd in bedrijven waar ik total geen binding mee heb en ook nimmer accepter, mijn inziens lauter fraude…bedrijven als: Rheinmetal-Borsig, Meseschmid, Mauser, Obrum, Drapa, Boston dynamics, BAE Systems, Apple, Q-dance, Techno HQ, Ableton, Pioneer, Unilever, Shell, Pernis, Phillips, Monsanto, Lockheed Martin, Grumman Northrop, McDonnel Douglas, Airbus, Fokker, KLM, Schiphol, Thai Air, ABN-MRO, Rabobank, JP Morgan, Bank of Scotland, Nationale Nederlanden, Aegon, Agis, Delta LLoyd, AIIA Paris…
  Saatchi & Saatchi, Artemis, en een idioot veelvoud aan musea… ik koop nimmer meer kunst, hooguit bij hoge uitzondering… ik ben nu al bang dan geen beslissing te kunnen nemen, vanwege haatgevoelens tegenover kunstenaars, egocentristen… ze heben het total verpest… overigens een beleggingsform die uiters risicovol is

  Het is voor mij total onbergrijpelijk, keer op keer moet ik leugens aanhoren, drogredenen verspreid om mij in mijn aanzien te doen afnemen, termen als: verkracher, drugsdealer, oorlogsmisdadiger, inbreker, verslaafde, psychisch gestoord, misdadiger, en nooit miliair geweest,… enz… enz… enz… het is smaad, het is belediging van een ambtenaar in functie, het opzettelijk in discrediet brengen van defensie personeel…. heirbij zie ik mij genootzaakt te vermelden dat mijn achternicht: Minister Maarsen, de Minister van Defensie… ze loopt verdomme rond met mijn titel: de Hennes… beter bekend als de Bella Bettien van Marbella, de kroongetuige uit het process omtrend het cali cartel en tony vargas… de spijt optante, kamerlid in een beschermingsprogramma… anbegrijpelijk ….

  Daarnaast het keer op keer doen verschijnen van “imitators” van mij in person, onder andere binnen Defensie, zoals mijn Neef, Guus Velmans.. zich noemende Guus van Buuren, mijn oom: Jeu Velmans, zich noemende: de Glazenappe, mijn oom Jan Velmans, zich noemende: van Hohenzollern… door mij genoemd meneertje bitcoin, opgezet voor fraude.. het fraudemuntje.. de man die het nodig vond door mijn erfenissen zich toe te eigenen addmetal Venlo te redden… echt een totale ramp… de financieele gevolgen zijn rampzalig.. niet alleen is het de grootste fraude ooit plaatsgevonden (bank de savoy 870 trilloen euro) Daarnaast het besluit om na het ongeoorloofd doen openen van aan mij gerichte post met of zonder dienst en of medische geheim een van van mijn neefjes naar de kroning te sturen, te weten de kroning van Willem Alexander… hij heeft ongeoorloofd zich als mij doen presenteren tijdens de abdicatie, een schending van het protocol daarmede tot gevolg hebbende het doen ongeldig verklaren van de kroning… het protocol is ernstig geschonden… danwel door: Guus Velmans uit Tegelen, danwel Hendrik Velmans uit Baarlo… onvergefelijk, onbeschoft en byzonder brutal… hopende dat zij zich niet bewust waren van de gevolgen… alleen, het was meneertje: “leve de revolutie”… het lijkt mij vooropgezet… met voorbedachte rade… ik eis vervolging, het doen terugnemen van alle besluiten, het doen terugboeken van alle gelden, tegoeden, en waardepapieren… en rechtsvervolging … diefstal van erfenissen, persoonsfraude, bankfraude, uitgeven voor adel, diefstal van titels, openen van post stukken, het schenden van dienstgeheimen, het zich doen presenteren als defensiepersoneel, misbruik van macht, het zich peresnteren als officier, enz… enz… enz… er komen nog engeveer 1700 aanklachten bij voor edze of gene….

  Met Huzarengroet, Huzaar HJD Pasman jr (cavalerie ere escorte) 7201414095/295
  Hoevelaken, het regiment huzaren huzaren van boreal
  (de zou moeten zijn: regimentscommandant van boreel, danwel de hoofd AIVD/MIVD, Politi.. zo is het mij verteld)

  Geplaatst door Hendrik Jan Derk Pasman | december 23, 2014, 4:10 pm
 2. niet de abdicatie… de … dat met die zwaarden… guus velmans uit tegelen.. nu guus van buuren.. oplichter.. dief…

  Geplaatst door Henk | september 29, 2015, 5:59 pm
 3. dus, de kroning is ongeldig lu… en heb jij bij postsorteercentrum houten gewerkt? guus velmans…. lul… vuile tyfus lul

  Geplaatst door Henk Pasman | september 29, 2015, 6:00 pm
 4. je hebt de kroning verneukt, lul .. schending protocool

  Geplaatst door Henk Pasman | september 29, 2015, 6:01 pm
 5. vuile graflul

  Geplaatst door Henk Pasman | september 29, 2015, 6:02 pm
 6. Nou, nou, wat moddergooien zeg. Kan dit niet anders,?

  Geplaatst door Klaas-Jan | september 26, 2016, 6:34 am

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

link naar legermuseum